REGULAMIN SKLEPU INTERENETOWEGO PAPAYAGOLD.PL

Sklep internetowy papayagold.pl, dostępny na stronach internetowych www.papayagold.pl, (dalej „Sklep” lub „Sklep Internetowy”) prowadzony jest przez Anglomat Mateusz Byrski, z siedzibą przy ulicy Puławskiej 42a/24, 02-559 Warszawa, wpisaną do CEIDG pod numerem 455887, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
Dane teleadresowe Sprzedawcy: Puławska 42a/24, 02-559 Warszawa, sklep@papayagold.pl, tel. +48534989755 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne z siecią komórkową, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient)

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje dotyczące towarów przedstawione w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.
Klienci mogą uzyskać bezpłatny dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku oznaczonego jako „Regulamin” na stronie Sklepu.

I. Rejestracja i zamówienia
W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, klient powinien dokonać wyboru towarów i ich liczby oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Sklepu.
Dokonanie zamówienia jest możliwe, gdy klient jest zarejestrowany i zalogowany w Sklepie Internetowym albo bez dokonywania rejestracji, gdy klient poda dane wskazane przez Sklep Internetowy w odpowiednim formularzu. Klient powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego.
Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą – towarów, których dotyczy zamówienie. Sklep Internetowy po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość e-mail pod adres wskazany przez klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki lub do momentu przekazania zamówienia do realizacji przez dostawcę.
O fakcie wysłania przesyłki z zamówionym towarami klient zostanie poinformowany odrębną wiadomością e-mail.
Klient, odbierając przesyłkę zawierającą zamówione towary, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w miarę możliwości, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody.

II. Ceny i metody płatności
Ceny towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny. Przy sposobach doręczenia towaru, które wybiera klient, wskazane są również koszty danej metody doręczenia towaru.
Zapłata ceny może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem platformy PayPal.

III. Przesyłka
Na czas przesyłki towarów składa się czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia towaru. Produkt objęty zamówieniem jest dostarczany do klienta na adres wskazany przez klienta w zamówieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.
Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru, przesyłając na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie nie wymaga uzasadnienia ani podania przyczyn odstąpienia. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Regulaminu. Konsument może też odstąpić od umowy sprzedaży nie korzystając z tego formularza, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
W razie skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą, zaś konsument jest zwolniony ze zobowiązań względem Sprzedawcy. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania produktu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Konsument zwraca produkt, będący przedmiotem umowy sprzedaży, od której odstąpił, na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca świadczenie pieniężne na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego. Koszty odesłania produktu do sprzedawcy ponosi konsument. Zwracany Produkt powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym tj. nie noszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu Produktu należy dokonać wraz ze wszystkim dokumentami dołączonymi do produktu przez sprzedawcę.
W przypadku gdy dowodem sprzedaży wystawionym przez sprzedawcę w związku z realizacją zamówienia była faktura VAT, po otrzymaniu zwrotu Produktu Sprzedawca wystawi oraz prześle konsumentowi fakturę korygującą VAT.

V. Reklamacje
Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową.
Klient będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru przez Sprzedawcę, o ile w terminie 1 (jednego) roku od dnia, w którym konsument stwierdził niezgodności dostarczonego towaru z umową sprzedaży, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.
W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę klient powinien dostarczyć reklamowany towar na adres Sprzedawcy wraz z opisem reklamacji. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci konsumentowi udokumentowane koszty przesyłki w ciągu 14 (czternastu) dni od tej daty.
W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest przede wszystkim protokół szkody sporządzony w obecności doręczającego. Brak protokołu szkody nie pozbawia jednak konsumenta możliwości wykazania zasadności reklamacji na zasadach ogólnych.
W przypadku złożenia reklamacji przez klienta niebędącego konsumentem, zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

VI. Prywatność
Sprzedawca jest administratorem danych podanych przez klienta podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia bez rejestracji. Dane osobowe podane przez klienta podawane są dobrowolnie i będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umów sprzedaży, w tym mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym towary klientom.
Przetwarzanie danych będzie odbywało się na papierze oraz w zautomatyzowanych systemach komputerowych.
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jest jednak również konieczne dla prawidłowego wykonania umów sprzedaży. Odmowa podania danych osobowych wymaganych w formularzu w Sklepie Internetowym uniemożliwia zawarcie umowy sprzedaży. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do żądania zaprzestania wszelkiego wykorzystywania danych z naruszeniem przepisów prawa, jak również do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Sprzedawca stosuje pliki „cookies”: sesyjne i reklamowe. Informacje zbierane przy pomocy „cookies”, przechowywane są na urządzeniach klienta, przy pomocy których klient korzysta ze Sklepu Internetowego, i pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów. Pliki te używane są również w celu opracowywania statystyk. Sprzedawca korzysta również z zewnętrznych serwisów badających odwiedzalność Sklepu (m.in. Google Analytics), które zbierają dane udostępnianie przez przeglądarkę internetową
Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania urządzenia z dostępem do internetu oraz korzystania z jednej następujących przeglądarek internetowych:
a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
b) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej,
c) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej.,
d) Safari lub Opera.
Sklep jest również dostępny na urządzeniach mobilnych.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia Klient powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Sklepu Internetowego. Ze swojej strony Sklep Internetowy również podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie ze Sklepu Internetowego było bezpieczne, w szczególności chroni dane klientów.
Sklep Internetowy, zgodnie z wymogami prawa, przypomina, że klienci nie mogą wykorzystywać Sklepu Internetowego do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

VII. Postanowienia końcowe
Umowy sprzedaży towarów zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem – przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla adresu Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

TERAZ DOSTĘPNY W POLSCE!

PawPaw

PAPAYAGOLD Balsam do kupienia w tubkach 25 g.

KUP TERAZ!